Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Misericordia” w Lublinie

Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Misericordia” w Lublinie

I Zamawiający:

Zakład Aktywności Zawodowej Misericordia w Lublini

Głuska 145 20-385 Lublin

tel./fax 81 75 195 01

[email protected]

 

zaprasza do złożenia oferty na  wykonywanie specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych  w   Zakładzie  Aktywności Zawodowej Misericordia

II Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie  art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), na podstawie Zarządzenia  Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej „Misericordia” w Lublinie  .

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1)    Wykonywanie specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej Misericordia w Lublinie.

2)      Liczba osób zatrudnionych w Zakładzie objętych rehabilitacją:  ok. 35 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z różnymi schorzeniami i dysfunkcją narządu ruchu.

3)       Ogólny zakres wykonywanych czynności:

a)      Opracowanie planów rehabilitacji dla pracowników niepełnosprawnych  zatrudnionych
w Zakładzie Aktywności Zawodowej Misericordia,

b)      Opracowania: diagnozy stanu zdrowia osób niepełnosprawnych, zamierzonego celu indywidualnego programu rehabilitacji – spodziewanych efektów, opracowania harmonogramu działań rehabilitacyjnych,

c) Realizacja programów rehabilitacyjnych po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZAZ Misericordia, w pomieszczeniach udostępnionych przez Zleceniodawcę,

d) prowadzenie fizjoterapii aktywizującej ruchowo osoby niepełnosprawne pracujące w Zakładzie Aktywności Zawodowej Misericordia oraz prowadzenie indywidualnych dopasowanych do rodzaju  niepełnosprawności zajęć,

e) prowadzenie prelekcji z zakresu świadomości zachowania higieny osobistej pracowników oraz ergonomii w pracy,

f) prowadzenie ćwiczeń indywidualnych wg specjalistycznych metod fizjoterapeutycznych takich jak – PNF (Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation), FDM (fascial dystorsion models), osteopatycznych technik manualnych skupionych na poprawie ich funkcjonalności,
g) prowadzenie  ćwiczeń aerobowych oraz siłowych na sprzęcie dostępnym w ZAZ dla pracowników ZAZ,

h) prowadzenie rozmów wzmacniających motywację do pracy pracowników ZAZ Misericordia,

i) prowadzenie rehabilitacji mającej na celu aktywizowanie niepełnosprawnych oraz wspieranie ich niezależności w funkcjonowaniu społecznym.

4)   Liczba godzin w planie na usługi w zakresie działań fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych w miesiącu wynosić będzie  około 80 godzin miesięcznie,  w dniach i godzinach ustalonych przez Zleceniodawcę.

5)   Zajęcia z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii będą przeprowadzane dla osób   indywidualnych, jak i grupowo.

6)     Zapłata za usługi  będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym     na rachunek Zleceniobiorcy w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia dostarczenia potwierdzenia wykonania usługi na podstawie złożonego rachunku / faktury VAT wystawionej Zleceniodawcy po przedstawieniu załącznika rozliczenia godzinowego.

IV Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia:  od 01.02.2018r. do 31.12.2020r.

V Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. a)      Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty aktualny odpis
  z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. b)      Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca celem wykazania spełnienia warunku zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające wykształcenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania usług w zakresie rehabilitacji i/lub fizjoterapii, inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje z dotychczasowych miejsc pracy,  w przypadku ich posiadania, a także udokumentować doświadczenie i staż pracy .

VI . Informacje  o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

 1. a)      Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
 2. b)     Arkadiusz Sadowski – Dyrektor ZAZ Misericordia w Lublnie,/fax 81 75 195 01,
  e-mail: [email protected]

VII Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)      formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
b)      zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
c)      życiorys (CV)
d)      dokument potwierdzający wykształcenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania usług w zakresie rehabilitacji i/lub fizjoterapii,
e)      inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
f)        referencje z dotychczasowych miejsc pracy, w przypadku ich posiadania,
g)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, bądź oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

VIII.   Opis sposobu przygotowania ofert:

Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym       stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: [email protected]), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Głuska 145, 20-385  LublinMiejsce oraz termin składania ofert:
a)    Ofertę należy złożyć do Siedziby Zamawiającego do dnia 20.01.2018 r. do godziny 10.00.Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
b)   Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
c)    W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

IX Opis sposobu obliczania ceny: 

Najniższa cena ofertowa brutto – waga 100%. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca  maksymalną ilość – 100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

X Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

L.p. Nazwa Waga kryterium- ilość punktów
1. cena 100
Razem: 100

 

1) Kryterium Nr 1 cena oferty

 

C = ( Cmin / Cof) x 100

C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena danej oferty

 

XI Zamawiający  wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

 

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:   Nie dotyczy

 

XIII.   Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 1. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia osobie trzeciej.
 1. Zleceniodawca odmówi wypłaty wynagrodzenia w sytuacji  dwukrotnego rażącego naruszenia obowiązków oraz nie przestrzegania zasad moralnych zgodnych z normami społecznymi.
 1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zleceniodawcy rzeczowo i miejscowo sąd.
 2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt i urządzenia będące własnością Zakładu Aktywności Zawodowej Misericordia.

 

 

Arkadiusz Sadowski

Dyrektor  ZAZ Misericordia

 

Załączniki:

 1.  wzór-umowy ZAZ
 2. załącznik nr 1
 3. Zapytanie-ofertowe
Partnerzy