ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2019 na wybór wykonawcy do świadczenia usługi dotyczącej przygotowania osób chorujących psychicznie do korzystania z mieszkań wspomaganych na terenie województwa lubelskiego – lekarz psychiatra na terenie gminy Żmudź – SPOTKANIA INDYWIDUALNE w ramach projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2019

 

na wybór wykonawcy do świadczenia usługi dotyczącej przygotowania osób chorujących psychicznie do korzystania z mieszkań wspomaganych na terenie województwa lubelskiego – lekarz psychiatra na terenie gminy Żmudź – SPOTKANIA INDYWIDUALNE w ramach projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

           

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) w prowadzonym postępowaniu nie ma zastosowania przedmiotowa ustawa – wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2

Nr telefonu 81 751 95 01

Adres strony internetowej  www.misericordia.org.pl

Adres e-mail: [email protected]

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Spotkania indywidualne.

Miejsce: na terenie gminy Żmudź ( dla potencjalnych mieszkańców mieszkań zlokalizowanych na terenie gminy Żmudź).
Specjalista prowadzący spotkania i wymiar czasowy spotkań

lekarz psychiatra –  spotkania odbywające się na terenie gminy Żmudź – 3 godz.;

Opis zadania: Celem spotkań indywidualnych jest przygotowanie osób chorujących psychicznie do korzystania z mieszkań wspomaganych oraz opracowanie indywidualnego planu wsparcia, poprzez:
 Psychiatrazakres obowiązków:

– prowadzenie indywidualnych spotkań dla osób chorujących psychicznie dotyczących wiedzy z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego oraz funkcjonowania w takiej formie wsparcia środowiskowego,

– dokonywanie oceny stanu zdrowia uczestników i zapewnienie im właściwej opieki psychiatrycznej,

– planowanie działań terapeutycznych oraz opracowywanie indywidualnego i społecznego planu wsparcia,

– prowadzenie działań z zakresu psychoedukacji,

– współpraca z innymi specjalistami takimi jak psycholog i terapeuta środowiskowy,

– prowadzenie dokumentacji medycznej,

– a także opracowywanie sprawozdań, raportów i dokumentacji dotyczących realizacji zadań.

 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia 

Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli dysponuje osobą wyznaczoną do realizacji zamówienia spełniającą następujące wymogi odpowiednio dla każdej części zamówienia:

Wymagania psychiatra:

– wykształcenie, odpowiednio:
lekarz psychiatra – wykształcenie wyższe, specjalizacja: lekarz psychiatra

– posiada min. 6-cio miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami chorującymi psychicznie;
– posiada wiedzę z zakresu funkcjonującego w Polsce systemu oparcia społecznego dla osób chorujących psychicznie wynikającą z zapisów ustawy o pomocy społecznej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
– posiada wiedzę z zakresu mieszkalnictwa chronionego;
– posiada min. 6-cio miesięczne doświadczenie w pracy w środowiskowych formach wsparcia dla osób chorujących psychicznie np. środowiskowy dom samopomocy, warsztat terapii zajęciowej, zespół leczenia środowiskowego, zakład aktywności zawodowej, mieszkanie chronione lub ścisłej współpracy z tymi podmiotami;
– samodzielność;
– odpowiedzialność;
– umiejętność pracy w grupie;
– kreatywność;
– życzliwość

Zamawiający oceni sposób spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie dołączonego szczegółowego CV do Formularza ofertowego.

 

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
  z podaniem wag tych kryteriów oraz sposobu oceny.

 

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert oraz zgodnie z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100 pkt.)

Kryteria oceny ofert Waga (%)
 1. Cena oferty
100 %

 

Szczegółowy opis kryteriów:

 1. Cena – waga 100 %

Punktacja:

Liczba punktów = (najniższa cena: cena badanej oferty) x 100 %

 

 1. Miejsce i termin realizacji zamówienia

Miejsce realizacji: spotkania będą odbywały się terenie gminy Żmudź (dla potencjalnych mieszkańców mieszkań zlokalizowanych na terenie gminy Żmudź).

Termin realizacji:  od dnia podpisania umowy do 31.03.2019. Termin realizacji usługi może ulec przesunięciu.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.
 3. Ceną oferty jest cena brutto za realizację 1 godziny przedmiotu zamówienia.
 4. Wykonawcy nie mogą korzystaćz usług podwykonawców bez zgodny Zamawiającego.
 5. Oferta oraz CV muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
 6. CV powinno zostać dołączone do oferty.

VII. Warunki dokonania zmiany umowy:

 1. a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 2. b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.
 3. d) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia przyczyn niezawinionych przez strony.
 4. e) Zmiana umowy możliwa jest w przypadku zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację
 5. g) Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia.
 6. h) Wszelkie zmiany umowy wyrażone zostaną w formie aneksu do umowy.

VIII.Ofertę należy złożyć: 

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] w postaci zeskanowanego dokumentu lub
 2. pocztą lub osobiście na adres Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia Lublin ul. Abramowicka 2 kod 20 – 442
 3. Osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

 

Justyna Hawryło tel. 518 424 084, e-mail: [email protected]

 1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 13 marca 2019 do godz. 15.00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 1. Zakres wykluczenia:

Zamawiający wykluczy wykonawcę, który jest osobowo lub kapitałowo powiązany
z Beneficjentem (Zamawiającym), wykonawców których oferta nie odpowiada treści zapytania ofertowego albo nie spełnili warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Beneficjentem(Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegającej w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce Wykonawcy jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2)  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce/firmie Wykonawcy;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika Wykonawcy;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli wobec Wykonawcy.

Zamawiający wykluczy wykonawcę, który jest pracownikiem Beneficjenta (Zamawiającego) albo Partnerów Projektu.

W celu wykazania braku powiązań Wykonawca wraz ze złożeniem formularza ofertowego tj., Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, oświadcza o braku ww. powiązań.

 

XII. Uwagi końcowe:          

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia z uzasadnionych przyczyn niniejszego zapytania ofertowego, bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 2. W przypadku nie wybrania wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert,
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
 5. W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji.
 • Ochrona danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  Zamawiający  informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

 1. Diamentowa 2; 20-447 Lublin

Nr telefonu 81 5287650

Nr faksu 81 5287630

 1. Inspektorem ochrony danych osobowych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej jest

Pani Katarzyna Wawszczak, adres e-mail: [email protected], tel. 815287637

 1. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, będącego przedmiotem niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy
  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986),
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 4. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych (w szczególności osób fizycznych skierowanych do realizacji zamówienia, podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy  oraz  podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie, członka organu zarządzającego oraz podmiotu będącego osobą fizyczną), jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 5. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 6. Oferentom przysługuje:

8.1 Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;

8.2.Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

8.3 Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,

8.4. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,

 1. Oferentom nie przysługuje:

9.1. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

9.2.Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XIV. Wykaz załączników:

Formularz Ofertowy lekarz psychiatra Żmudź spotkania indywidualne

Partnerzy