Zapytanie ofertowe w związku z dostawą i montażem sprzętu i wyposażenia do pracowni gospodarstwa domowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej ul. Głuska 138, 20 – 380 Lublin

Lublin, 8.09.2022 r.

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”
ul. Abramowicka 2
20-442 Lublin
NIP 712-015-74-75

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA
Siedziba: ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

2. Tryb udzielania zamówienia
Zapytanie ofertowe w związku z nieprzekroczeniem przez wartość zamówienia kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia do pracowni gospodarstwa domowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej ul. Głuska 138, 20 – 380 Lublin.

3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu – Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający umożliwia i zaleca wizję lokalną w celu dokonania oględzin miejsca i wykonania wyceny celem złożenia oferty.

3.4. Kody CPV: 49000000-2 – meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

3.5. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia:
3.5.1. zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, należytą starannością, zgodnie z załącznikiem nr 1 i ustaleniami z Zamawiającym;
3.5.2. na dostarczony sprzęt i wyposażenie udzieli gwarancji minimum takiej, jak przewiduje producent, a na roboty montażowe udzieli minimum 2 lata gwarancji, liczonej od dnia ostatecznego odbioru robót.

4. Termin realizacji zamówienia

Od dnia zawarcia złożenia zamówienia do 15.12.2022 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

5.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5.1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
5.1.4. sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej w sposób właściwy zrealizować zamówienie.
Zamawiający, przed złożeniem zamówienia, zastrzega sobie prawo zażądania dowodów, mających potwierdzać oświadczenie Wykonawcy, w zakresie ww. warunków.

5.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

6. Opis sposobu obliczenia ceny
6.1. Przedłożona oferta cenowa winna zawierać ostateczną sumaryczną cenę, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego wykonania z wszystkimi obowiązującymi w Polsce podatkami i opłatami.
6.2. Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób:

6.2.1. Wykonawca w załączniku nr 2 winien wymienić jednostkowo sprzęt i wyposażenie wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania oraz podać łączną kwotę netto i kwotę brutto.
6.3. Wszelkich obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
7.1. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena oferty – 100%.
7.2.Każdy Wykonawca będzie oceniany w danym kryterium w skali od 0 do 100 punktów. Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

najniższa cena / cena badanej oferty × 100 pkt.

7.3. Zamawiający przyzna zlecenie Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów.

8. Wymagane dokumenty
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć:
8.1. wypełniony formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 2;
8.2. podpisaną klauzulę dotyczącą danych osobowych stanowiącą Załącznik nr 3.

9. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert
9.1. W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 21.09.2022 r. do godz. 12.00.
9.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty na wskazany adres, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
9.3. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
9.4. W niniejszym postępowaniu oferty można składać:
9.4.1. w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lublinie, ul. Głuska 138, 20 – 380 Lublin;
9.4.2. drogą elektroniczną: na adres: [email protected];
9.5. Oferta przesłana drogą elektroniczną winna stanowić skan dokumentów podpisanych własnoręcznie.
9.6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9.7. Zamawiający odrzuci ofertę:
9.8.1. która zostanie złożona po terminie składania ofert;
9.8.2. jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego zapytania;
9.8.3. gdy Wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów;
9.8.4. gdy Wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących oferty;
9.8.5. jeżeli jej złożenie będzie stanowiło czyn bezprawny;
9.8.6. która została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.

10. Kontakt z Zamawiającym
10.1. Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Jadwiga Leśniewska, e-mail [email protected], tel. 81 759 92 99.

11. Informacje dodatkowe
11.1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
11.1.1. nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
11.1.2. cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia;
11.1.3. nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym;
11.1.4. postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
12. Uwagi końcowe

12.1. Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę zawierającą załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
12.2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.
12.3. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. W przypadku nieosiągnięcia konsensusu, negocjacje będą prowadzone z kolejnymi potencjalnymi Wykonawcami, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
12.4. Ostateczny wybór Wykonawcy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.
12.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących ofert.
12.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie.
12.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
12.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli nie będzie ono leżeć w interesie Zamawiającego.
12.10. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania.
12.11. Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ani nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
12.12. Jeżeli Wykonawca w celu realizacji niniejszego zamówienia pozyska dane osób fizycznych, zobowiązany będzie do przekazania im informacji wymaganych przepisami prawa, podawanych w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą oraz w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

W niniejszym postępowaniu, komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami przekazywana będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i/lub telefonicznej. Ewentualne pytania proszę kierować na adres [email protected] lub pod nr tel. 81 759 92 99.

zał. 1 opis przedmiotu zamówienia na wyposażenie do kuchni

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

zał. 3 klauzula wyposażenie do kuchni

zapytanie o wyposażenie do kuchni

 

Partnerzy