Zapytanie ofertowe w związku z nieprzekroczeniem przez wartość zamówienia kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Przedmiotem zamówienia jest dostawa kotła kondensacyjnego 35 kW oraz modernizacja kotłowni w Warsztacie Terapii Zajęciowej ul. Głuska 138, 20 – 385 Lublin

 

Lublin, dn. 22.06.2019 r.

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

Abramowicka 2, 20-442 Lublin, NIP 712-015-74-75

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA

Siedziba: ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

 

 1. Tryb udzielania zamówienia

Zapytanie ofertowe w związku z nieprzekroczeniem przez wartość zamówienia kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),

 1. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kotła kondensacyjnego 35 kW oraz modernizacja kotłowni w Warsztacie Terapii Zajęciowej ul. Głuska 138, 20 – 385 Lublin.

Usługa obejmuje:

 1. Wymiana kotła;
 2. Wykonanie niezbędnych robót elektrycznych;
 3. Zainstalowanie Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa;
 4. Uzupełnienie kaloryferów o głowice termostatyczne.

 

3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. Zamawiający umożliwia wizję lokalną w celu dokonania oględzin miejsca i wykonania wyceny celem złożenia oferty.

 

3.3. Kody CPV: 44621000-9 – grzejniki i kotły grzewcze, 45000000-7 – roboty budowlane, 45300000-0 – roboty instalacyjne w budynkach.

 

3.4. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia:

3.4.1. zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, należytą starannością, zgodnie z załącznikiem nr 1 i ustaleniami z Zamawiającym;

3.4.2. na wykonany przedmiot zamówienia udzieli minimum 5 lat gwarancji, liczonej od dnia ostatecznego odbioru robót.

 1. Termin realizacji zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do 30.09.2021 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.
 • Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
  5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, co w niniejszym postępowaniu oznacza realizację co najmniej 2 tożsamych zamówień lub zbliżonych zakresem w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
  5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

5.1.4. sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej w sposób właściwy zrealizować zamówienie;

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełniony wykaz wykonanych zamówień potwierdzających wiedzę i doświadczenie (zał. nr 5)

Ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenie i dokumenty. Zamawiający, przed zawarciem umowy, zastrzega sobie prawo zażądania dowodów, mających potwierdzać oświadczenie Wykonawcy, w zakresie ww. warunków.

5.2. Oferty Wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.
5.3. Jeśli Wykonawca nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, złożona przez niego oferta podlega odrzuceniu.

5.4. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny

6.1. Przedłożona oferta cenowa winna zawierać ostateczną sumaryczną cenę, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego wykonania z wszystkimi obowiązującymi w Polsce podatkami i opłatami.

6.2. Ceny poszczególnych prac należy wpisać w dokument stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

6.3. Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób:

 • Wykonawca w załączniku nr 3 winien podać cenę oferty netto uwzględniając zakresy i ilości wskazane w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania;
 • Wykonawca winien podać cenę brutto, obliczoną poprzez powiększenie ceny netto o należny podatek VAT, jeżeli dotyczy.

6.3. Cena brutto oferty winna być tożsama z sumą cen poszczególnych prac wykazanych w załączniku nr 2 (wiersz RAZEM w załączniku nr 2).

6.4. Wszelkich obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla do 1 grosza.

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
  • Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena oferty – 100%.
  • Każdy Wykonawca będzie oceniany w danym kryterium w skali od 0 do 100 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

najniższa cena / cena badanej oferty × 100 pkt.

 

 • Zamawiający przyzna zlecenie Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów.
 1. Wymagane dokumenty

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć:

 • wypełniony wykaz kosztów, stanowiący Załącznik nr 2;
 • wypełniony formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 3;
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1. niniejszego zapytania, stanowiące Załącznik nr 4;
 • wykaz wykonanych zamówień stanowiący Załącznik nr 5;
 • podpisaną klauzulę dotyczącą danych osobowych stanowiącą Załącznik nr 6.
 1. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert
 • W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 06.2021 r. do godz. 12.00.
 • Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty na wskazany adres, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską
 • Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do występowania  w imieniu Wykonawcy.

 

 • W niniejszym postępowaniu oferty można składać:
  • w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lublinie, ul. Głuska 138, 20 – 380 Lublin;
  • drogą elektroniczną:
   na adres: [email protected];
 • Zaleca się by dokumenty złożone w formie pisemnej były spięte, ponumerowane i parafowane na każdej stronie.
 • Oferta przesłana drogą elektroniczną winna stanowić skan dokumentów podpisanych własnoręcznie.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 • Zamawiający odrzuci ofertę:

9.8.1. która zostanie złożona po terminie składania ofert;

9.8.2. jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego zapytania;

9.8.3. gdy Wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów;

9.8.4. gdy Wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących oferty;

9.8.5. jeżeli jej złożenie będzie stanowiło czyn bezprawny;

9.8.6. która została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. Kontakt z Zamawiającym
  • Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Jadwiga Leśniewska, e-mail [email protected], tel. 607 370 734

 

 1. Informacje dodatkowe

11.1. Zamawiający unieważni postepowanie, jeżeli:

11.1.1. nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;

11.1.2. cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia;

11.1.3. nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym;

11.1.4. postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 1. Uwagi końcowe
 • Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę zawierającą załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, do niniejszego zapytania ofertowego;
 • Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.
 • Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. W przypadku nie osiągnięcia konsensusu negocjacje będą prowadzone z kolejnymi potencjalnymi Wykonawcami, którzy uzyskali największą liczbę pkt.
 • Ostateczny wybór Wykonawcy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących ofert.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia, oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli nie będzie to leżeć w interesie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji nieprzyznania środków na dofinansowanie realizacji przedmiotu zamówienia.
 • Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania.
 • Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ani nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
 • Jeżeli Wykonawca w celu realizacji niniejszego zamówienia pozyska dane osób fizycznych, zobowiązany będzie do przekazania im informacji wymaganych przepisami prawa, podawanych w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą oraz w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

W niniejszym postępowaniu, komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami przekazywana będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Ewentualne pytania proszę kierować na adres [email protected]

Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – kotłownia

Zał. nr 2 – wykaz kosztów – kotłownia

Zał. nr 3 – formularz cenowy – kotłowania

Zał. nr 4 – oświadczenie-spełnienie-warunków

Zał. nr 5 – Wykaz zamówień

Zał. nr 6 – klauzula

Zał. nr 7 – Wzór umowy

Zapytanie ofertowe

Partnerzy