ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Lublin, dnia 8.01.2020r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania na roboty budowlane  prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności pn.”Wymiana stolarki okiennej nr 2 –Misericordia „ nr ogłoszenia 1222129 w ramach  realizacji projektu pn.”Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty złożonej przez:

.”ALFA” P. Borucki, U. Mazurek Spółka Jawna ,ul. Lwowska 61,22-400 Zamość Tel.84/638 20 12 NIP 922-22-48-171 za cenę 11.750,34 zł brutto. Oferta uzyskała 100 pkt.

 

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu ,a oferta wykonawcy nie podległa odrzuceniu.

 

 

Partnerzy