ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania na dostawę wyposażenia prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. „Dostawa do mieszkań wspomaganych – 3 części. Misericordia” , nr ogłoszenia 1253194 w ramach realizacji projektu pn.„Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”. Projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Na dostawę części 3 przedmiotu zamówienia wybrano ofertę nr 1  tj.: LOCH DSG Sp. z o.o.             ul. Frezerów 3 ,20-209 Lublin  za cenę 30.395,00 zł. Oferta uzyskała 100 pkt.

Wykonawca  spełnił wszystkie kryteria określone w zapytaniu ofertowym oraz przedstawił najkorzystniejsze warunki finansowe realizacji zamówienia.

Części 1-2 zostały unieważnione z powodu braku ofert.

 

Partnerzy