ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Lublin, dnia 03.08.2021r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania na dostawę wyposażenia prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. „Dostawa do mieszkań wspomaganych – 3 części ” , nr ogłoszenia 2021-25915-59798 w ramach realizacji projektu pn.„Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”. Projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Na dostawę części 1 i 3 przedmiotu zamówienia wybrano ofertę nr 1 tj.: GREGORIAN Paulina Kilian 05-500 Łoziska, ul.Fabryczna 11 za cenę 7.770,00 zł.

Oferta uzyskała 100 pkt. Wykonawca spełnił wszystkie kryteria określone w zapytaniu ofertowym oraz przedstawił najkorzystniejsze warunki finansowe realizacji zamówienia.

Część 2 została unieważniona z powodu braku ofert.

Partnerzy