ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Nr  ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności:      16681

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Zasady konkurencyjności, pn. „Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowania posiłków dla 36-orga dzieci ze Żłobka „Pierwsze Słówka” w Dominowie w ramach projektu „Żłobek „Pierwsze Słówka” szansą na rozwój dzieci w grupie rówieśniczej oraz rozwój rodziców w pracy zawodowej” do Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia przy ul. Głuskiej 145 w Lublinie

 

 

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu, za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

 

TOMIK Tomasz Jarosław Duda

Ciecierzyn Elizówka 65

kod 21-003

NIP 712-104-72-11

 

w zakresie części:

 

Część F Dostawa jaj

kod CPV 103142500-3

Cena brutto 1281,36  zł

 

 

 

Część G Dostawa ziemniaków
kod CPV 15310000-4

Cena brutto 5663,70  zł

 

Część H Dostawa świeżych warzyw i owoców

kod CPV 15300000-1

Cena brutto 13516,16  zł

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskała liczbę punktów: 100 pkt.

 

Cena oferty najkorzystniejszej: łącznie 20 461,22  zł brutto

Cena oferty nie przewyższa kwoty jaką ma Zamawiający na sfinansowanie zamówienia.

 

Zamawiający jednocześnie informuje, że w częściach:

 

A – Dostawa – mięsa i wędliny (Kod CPV 15100000-9)

B – Dostawa – drobiu (Kod CPV 15100000-9)

C – Dostawa – ryb (Kod CPV 15200000-0)

D – Dostawa – mrożonych warzyw i owoców (Kod CPV 15330000-0; 15331100-8)

E – Dostawa – pieczywa (Kod CPV 15811000-6)

I – Dostawa – artykułów ogólnospożywczych (Kod CPV 15800000-6)

J – Dostawa – artykułów nabiałowych (Kod CPV 15500000-3)

 

nie złożono żadnej oferty.

Partnerzy