ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Data 26.08.2019 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy do wykonania dostawy środków czystości do trzech mieszkań wspomaganych zlokalizowanych na terenie 3 gmin: Lublin, Głusk oraz Żmudź w ramach realizacji projektu pt. ”Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z Wytycznych ws. kwalifikowalności wydatków.

 

W przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty złożonej przez:

 

VICTORES Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński, 98-311 Ostrówek, Ostrówek 113 z ceną 8 236,08 zł (za 1 kwartał wg zapotrzebowania). Oferta uzyskała 100 pkt.

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, a oferta wykonawcy nie podlegała odrzuceniu.

 

Partnerzy