ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z rozdz. rozdz. 6.5.2  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (Warszawa, 19 lipca 2017 r.) na wybór Wykonawcy do wykonania dostawy polegającej na:

w części 1 – dostawie oraz montażu wybranych mebli,

w części 2 – dostawie oraz montażu wybranych sprzętów AGD i RTV,

w części 3 – dostawie akcesoriów do wyposażenia mieszkań wspomaganych zlokalizowanych na terenie 3 gmin: Lublin, Głusk oraz Żmudź w ramach realizacji projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

W przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty złożonej przez:

w części 1 „MEBLE”

VICTORES Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński Ostrówek 113,98-311 Ostrówek tel. 43 333 51 45 z ceną 169 999,90 PLN brutto. Oferta uzyskała 100 pkt.

 

w części 2 „AGD i RTV”

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REXDOM Sławomir Jankowski 20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 25, tel./fax. 81 443 08 35 z ceną 64 100,00 PLN brutto. Oferta uzyskała 100 pkt.

 

w części 3 „AKCESORIA”

VICTORES Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński Ostrówek 113,98-311 Ostrówek tel. 43 333 51 45 z ceną 54 427,50 PLN brutto. Oferta uzyskała 100 pkt.

 

Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu, a oferty Wykonawców nie podlegały odrzuceniu.

 

Partnerzy