ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1161690

Data 08.02.2019 r.

 

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1161690

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Zasady konkurencyjności, o której mowa w rozdziale 6.5.2 Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności z 19 lipca 2017 r. w zw. z art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na wybór wykonawcy do przeprowadzenia robót budowlanych w ramach projektu pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

 

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu, za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

 

JADOMO sp. z o.o.,

ul. Daszyńskiego 12/39,

20-250 Lublin

 

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskała liczbę punktów: 100 pkt.

 

Cena oferty najkorzystniejszej: 173 000,00 zł

 

Cena oferty nie przewyższa kwoty jaką ma Zamawiający na sfinansowanie zamówienia.

Partnerzy