Zawiadomienie o wyborze oferty

Lublin, dn. 29.12.2010 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.) Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublinie ul. Abramowicka 2 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt: usługi księgowe dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublinie ul. Abramowicka 2 została wybrana jako najkorzystniejsza oferta oznaczona Nr 1 złożona przez Wykonawcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:

Biuro rachunkowe
Krzysztof Popielewicz
ul. Organowa 3/10
20-882 Lublin

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca jw. wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które zostały określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów (100,00) w oparciu o kryterium oceny ofert (cena – 100%) określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W prowadzonym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

 

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Ks. dr Waldemar Sądecki

Partnerzy