Zapytanie ofertowe w związku z zamówieniem na dostawę sprzętu do monitoringu i modernizację systemu monitoringowego w budynku przy ul. Głuskiej 138 (pomieszczenia WTZ i ZAZ), 20 – 380 w Lublinie

Termin składnia ofert upływa w dniu 20.07.2022 r. godz. 12.00.

Szczegóły dotyczące postępowania znajdą Państwo poniżej.

 

Lublin, 13.07.2022 r.

 

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

Abramowicka 2

20-442 Lublin

NIP 712-015-74-75

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA

Siedziba: ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

 

 

 1. Tryb udzielania zamówienia
  Zapytanie ofertowe w związku z nieprzekroczeniem przez wartość zamówienia kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu monitoringowego w budynku przy ul. Głuskiej 138 (pomieszczenia WTZ i ZAZ), 20 – 380 w Lublinie.

3.2. Zakres zamówienia obejmuje:

3.2.1 dostawa sprzętu do monitoringu do budynku ul. Głuska 138, 20 – 380 Lublin zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w Załączniku nr 1 do zapytania, we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym;

3.2.2. dostarczenie sprzętu do monitoringu fabrycznie nowego, wolnego od wad, spełniającego wymogi obowiązujących przepisów, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, należytą starannością i ustaleniami z Zamawiającym;

3.2.3. demontaż istniejących kamer i montaż do istniejącej instalacji;

3.2.4. wykonanie nowej instalacji dla kamer zewnętrznych z boku i z tyłu budynku WTZ, uzupełnienie okablowania wewnątrz budynku.

3.2.5. zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości na warunkach określonych w umowie.

 

3.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

 

Zamawiający umożliwia i zaleca wizję lokalną w celu dokonania oględzin miejsca i wykonania wyceny celem złożenia oferty.

 

 

3.4. Kody CPV: 38651600-9 – kamery cyfrowe, 35125300-2– kamery bezpieczeństwa, 32323500-8 – urządzenia do nadzoru wideo, 34971000-4

– urządzenia bezpośredniego monitorowania

 

3.5. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia:

 

3.5.1. na wykonany przedmiot zamówienia udzieli minimum 2 lata gwarancji na sprzęt do monitoringu oraz 5 lat gwarancji na okablowanie i wykonaną instalację, liczonych od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

 

Od dnia zawarcia umowy do 31.10.2022 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

 

 • Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

5.1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
5.1.2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności;

 

5.1.3. sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej w sposób właściwy zrealizować zamówienie;

 

Zamawiający, przed zawarciem umowy, zastrzega sobie prawo zażądania dowodów, mających potwierdzać oświadczenie Wykonawcy, w zakresie ww. warunków.

 

5.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny

 

6.1. Przedłożona oferta cenowa winna zawierać ostateczną sumaryczną cenę, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego wykonania z wszystkimi obowiązującymi w Polsce podatkami i opłatami.

 • Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób:
  • Wykonawca w załączniku nr 2 winien podać ceny netto poszczególnych elementów zamówienia uwzględniając zakresy i ilości wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania;
  • Wykonawca w załączniku nr 2 winien podać cenę brutto poszczególnych elementów zamówienia, obliczone poprzez powiększenie cen netto o należny podatek VAT, jeżeli dotyczy.
 • Wykonawca w załączniku nr 2 oblicza cenę brutto oferty, poprzez zsumowanie cen brutto poszczególnych elementów zamówienia.

6.4. Wszelkich obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla do 1 grosza.

 

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

 

 • Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena oferty – 100%.
 • Każdy Wykonawca będzie oceniany w skali od 0 do 100 punktów.

Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

 

najniższa cena / cena badanej oferty × 100 pkt.

 

 • Zamawiający przyzna zlecenie Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów.

 

 1. Wymagane dokumenty

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć:

 

 • wypełniony formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 2;

 

 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1. niniejszego zapytania, stanowiące Załącznik nr 3;

 

 • podpisaną klauzulę dotyczącą danych osobowych stanowiącą Załącznik nr 4.

 

 

 1. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert

 

 • W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 20.07.2022 r. do godz. 12.00.

 

 • Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty na wskazany adres, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

 

 • Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

 

 • W niniejszym postępowaniu oferty można składać:
  • w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lublinie, ul. Głuska 138, 20 – 380 Lublin;
  • drogą elektroniczną na adres: [email protected];

 

 • Zaleca się by dokumenty złożone w formie pisemnej były spięte, ponumerowane i parafowane na każdej stronie.
 • Oferta przesłana drogą elektroniczną winna stanowić skan dokumentów podpisanych własnoręcznie.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Zamawiający odrzuci ofertę:

9.8.1. która zostanie złożona po terminie składania ofert;

9.8.2. jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego zapytania;

9.8.3. gdy Wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów;

9.8.4. gdy Wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących oferty;

9.8.5. jeżeli jej złożenie będzie stanowiło czyn bezprawny;

9.8.6. która została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. Kontakt z Zamawiającym
  • Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Jadwiga Leśniewska, e-mail [email protected], tel. 81 759 92 99

 

 1. Informacje dodatkowe

11.1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

 

11.1.1.nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;

 

11.1.2.cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia;

 

11.1.3.nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym;

 

11.1.4.postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 1. Uwagi końcowe

 

 • Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę zawierającą załączniki nr 2, 3, 4 do niniejszego zapytania ofertowego;

 

 • Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.

 

 • Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. W przypadku nie osiągnięcia konsensusu negocjacje będą prowadzone z kolejnymi potencjalnymi Wykonawcami, którzy uzyskali największą liczbę pkt.

 

 • Ostateczny wybór Wykonawcy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.

 

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących ofert.

 

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia, oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie.

 

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

 

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli nie będzie ono leżeć w interesie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji nieprzyznania środków na dofinansowanie realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 • Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania.

 

 • Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ani nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

 • Jeżeli Wykonawca w celu realizacji niniejszego zamówienia pozyska dane osób fizycznych, zobowiązany będzie do przekazania im informacji wymaganych przepisami prawa, podawanych w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą oraz w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

 

W niniejszym postępowaniu, komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami przekazywana będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Ewentualne pytania proszę kierować na adres [email protected]

 

 

Załączniki:

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia-monitoring

Zał. nr 2 – Formularz cenowy – monitoring-monitoring

Zał. nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków-monitoring

Zał. nr 4 – klauzula-monitoring

Zał. nr 5 – Wzór umowy-monitoring

Zapytanie ofertowe-monitoring

 

Partnerzy