Zapytanie ofertowe w związku z zamówieniem na prace remontowe obejmujące naprawę dachu, remont w pracowni gospodarstwa domowego i w pracowni introligatorskiej, wymianę stolarki drzwiowej oraz malowanie korytarza na I piętrze w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej ul. Głuska 138, 20 – 380 Lublin

Termin składnia ofert upływa w dniu 20.07.2022 r. godz. 12.00.

Szczegóły dotyczące postępowania znajdą Państwo poniżej.

 

Lublin, 13.07.2022 r.

 

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

 1. Abramowicka 2

20-442 Lublin

NIP 712-015-74-75

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA

Siedziba: ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

 

 

 1. Tryb udzielania zamówienia

Zapytanie ofertowe w związku z nieprzekroczeniem przez wartość zamówienia kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe obejmujące naprawę dachu, remont w pracowni gospodarstwa domowego i w pracowni introligatorskiej, wymianę stolarki drzwiowej oraz malowanie korytarza na I piętrze w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej ul. Głuska 138, 20 – 380 Lublin.

 

3.2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

3.2.1. Remont dachu (miejscowa naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną, obróbki blacharskie z blachy powlekanej, wykucie z muru kratek wentylacyjnych starych i oprawienie nowych, uszczelnienie otworów kominowych i wentylacyjnych).

3.2.2. Wymiana drzwi zewnętrznych z tyłu budynku (demontaż starych drzwi, osadzenie nowych, uzupełnienie tynku i malowanie remontowanej powierzchni).

3.2.3. Remont pomieszczeń pracowni gospodarstwa domowego oraz pracowni introligatorskiej (uszczelnienie otworów wentylacyjnych w dachu, założenie nowych kratek wentylacyjnych, gruntowanie, tynki, gładzie i malowanie ścian, malowanie grzejników, izolacja rury wodociągowej, wymiana baterii zmywakowej i syfonu, dostarczenie i montaż szafy).

3.2.4. Modernizacja instalacji elektrycznej w pracowni gospodarstwa domowego (demontaż starych gniazd wtyczkowych oraz włączników światła i montaż nowych w miejscach bardziej ergonomicznych, demontaż starych lamp oświetleniowych i montaż nowych dających właściwą ilość światła).

3.2.5. Wymiana stolarki drzwiowej – 13 szt. (wymontowanie starych drzwi, dostarczenie i montaż nowych z wykorzystaniem istniejących ościeżnic)

3.2.6. Ocieplenie podłogi w pracowni introligatorskiej styropianem (od strony magazynku znajdującego się pod pracownią).

3.2.7. Malowanie korytarza na pierwszym piętrze (gruntowanie, tynki, gładzie i malowanie ścian).

 

3.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu – Opis przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający umożliwia i zaleca wizję lokalną w celu dokonania oględzin miejsca i wykonania wyceny celem złożenia oferty.

 

3.4. Kody CPV: 45261900-3 – naprawa i konserwacja dachów, 45421132-8 – instalowanie okien, 45421130-4 – instalowanie drzwi i okien, 44220000-8 – stolarka budowlana, 45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne, 45332400-7- roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych.

 

3.5. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia:

3.5.1. zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, należytą starannością, zgodnie z załącznikiem nr 1 i ustaleniami z Zamawiającym;

3.5.2. na wykonany przedmiot zamówienia udzieli minimum 5 lat gwarancji, liczonej od dnia ostatecznego odbioru robót.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

 

Od dnia zawarcia umowy do 31.10.2022 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

 

5.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

5.1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, co w niniejszym postępowaniu oznacza realizację co najmniej 2 tożsamych zamówień lub zbliżonych zakresem w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

5.1.4. sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej w sposób właściwy zrealizować zamówienie;

 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełniony wykaz wykonanych zamówień potwierdzających wiedzę i doświadczenie (zał. nr 4)

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenie i dokumenty. Zamawiający, przed zawarciem umowy, zastrzega sobie prawo zażądania dowodów, mających potwierdzać oświadczenie Wykonawcy, w zakresie ww. warunków.

 

5.2. Oferty Wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

5.3. Jeśli Wykonawca nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, złożona przez niego oferta podlega odrzuceniu.

 

5.4. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny

6.1. Przedłożona oferta cenowa winna zawierać ostateczną sumaryczną cenę, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego wykonania z wszystkimi obowiązującymi w Polsce podatkami i opłatami.

6.2. Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób:

 

 • Wykonawca w załączniku nr 3 winien podać cenę oferty netto uwzględniając zakresy i ilości wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania;
 • Wykonawca w załączniku nr 3 winien podać cenę brutto, obliczoną poprzez powiększenie ceny netto o należny podatek VAT, jeżeli dotyczy.

6.3. Wszelkich obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla do 1 grosza.

 

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

7.1. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena oferty – 100%.

7.2.Każdy Wykonawca będzie oceniany w danym kryterium w skali od 0 do 100 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

 

najniższa cena / cena badanej oferty × 100 pkt.

 

 • Zamawiający przyzna zlecenie Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów.
 1. Wymagane dokumenty

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć:

 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1. niniejszego zapytania, stanowiące Załącznik nr 2;
 • wypełniony formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 3;
 • wykaz wykonanych zamówień stanowiący Załącznik nr 4;
 • podpisaną klauzulę dotyczącą danych osobowych stanowiącą Załącznik nr 5.

 

 1. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert
  • W postępowaniu wezmą udział oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 07.2022 r. do godz. 12.00.
  • Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty na wskazany adres, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
  • Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
  • W niniejszym postępowaniu oferty można składać:
   • w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lublinie, ul. Głuska 138, 20 – 380 Lublin;
   • drogą elektroniczną:
    na adres: [email protected];
  • Zaleca się, by dokumenty złożone w formie pisemnej były spięte, ponumerowane i parafowane na każdej stronie.
  • Oferta przesłana drogą elektroniczną winna stanowić skan dokumentów podpisanych własnoręcznie.
  • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Zamawiający odrzuci ofertę:

9.8.1. która zostanie złożona po terminie składania ofert;

9.8.2. jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego zapytania;

9.8.3. gdy Wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów;

9.8.4. gdy Wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących oferty;

9.8.5. jeżeli jej złożenie będzie stanowiło czyn bezprawny;

9.8.6. która została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. Kontakt z Zamawiającym
  • Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Jadwiga Leśniewska, e-mail [email protected], tel. 81 759 92 99.
 2. Informacje dodatkowe

11.1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

11.1.1.nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;

11.1.2.cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia;

11.1.3.nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym;

11.1.4.postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 1. Uwagi końcowe

 

 • Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę zawierającą załączniki nr 2, 3, 4, 5 do niniejszego zapytania ofertowego;

 

 • Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.

 

 • Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. W przypadku nie osiągnięcia konsensusu, negocjacje będą prowadzone z kolejnymi potencjalnymi Wykonawcami, którzy uzyskali największą liczbę pkt.
 • Ostateczny wybór Wykonawcy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.

 

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących ofert.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia oczywistych lub nieistotnych omyłek w ofercie.

 

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

 

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli nie będzie ono leżeć w interesie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji nieprzyznania środków na dofinansowanie realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 • Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania.

 

 • Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ani nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
 • Jeżeli Wykonawca w celu realizacji niniejszego zamówienia pozyska dane osób fizycznych, zobowiązany będzie do przekazania im informacji wymaganych przepisami prawa, podawanych w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą oraz w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

 

W niniejszym postępowaniu, komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami przekazywana będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Ewentualne pytania proszę kierować na adres [email protected]

 

Załączniki:

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia-remont

Zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków-remont

Zał. nr 3 – Formularz cenowy – prace remontowe

Zał. nr 4 – Klauzula-remont

Zał. nr 5 – Wykaz zamówień-remont

Zał. nr 6 – wzór umowy-remont

Zapytanie ofertowe – prace remontowe

Partnerzy